Waarom sluit u een CAR- of Constructie Allrisk verzekering af?


Tijdens een restauratie of een verbouwing dekt de CAR-verzekering of Constructie Allrisk verzekering vaak de schade aan het werk, schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheid. In welke situaties sluit u als opdrachtgever zelf een CAR-verzekering af?

Dekking CAR-verzekering

Bij ‘het werk’ gaat het om werk dat de aannemer of restaurateur moet uitvoeren en bij ´de bestaande eigendommen´ om het deel van het monument of pand dat niet wordt verbouwd.

Voorbeeld:

Een dak moet vervangen worden. Het te vervangen dak is ‘het werk’ en de rest van het pand of monument valt onder ‘bestaande eigendommen’. Stel nu dat tijdens de werkzaamheden waterschade ontstaat. Die is dan vaak niet gedekt op de gewone opstalverzekering, bijvoorbeeld omdat men slechts een beperkte opstaldekking heeft tijdens bouwwerkzaamheden of een eenvoudige brand- en stormverzekering heeft afgesloten.

Soms is alleen onvoorziene waterschade gedekt. Maar ligt het dak open of een aannemer handelt onvoorzichtig, dan bestaat de kans dat er water binnendringt. Dat was de schade te voorzien, dus niet verzekerd.

Een CAR-verzekering biedt verder dekking voor ´de aansprakelijkheid´ van alle betrokkenen bij verbouwing of restauratie. Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor u en uw gezin, maar niet in de hoedanigheid als aannemer, meewerkende of opdrachtgever.

Risico’s

Vaak neemt een aannemer in zijn offerte een bedrag op voor een CAR-verzekering en heeft hij zelf een doorlopende CAR-verzekering. Daar zitten risico’s aan.

 1. Welke rubrieken zijn verzekerd?
  Weet u welke dekking de doorlopende CAR-verzekering van uw aannemer heeft en welke bedragen verzekerd zijn? Door zelf de CAR-verzekering af te sluiten bepaalt u de samenstelling van u polis en krijgt u maatwerk.
 2. Geen dekking bij premieachterstand
  Betaalt de aannemer de premie niet, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten. U meent goed verzekerd te zijn, maar de verzekeraar geeft bij schade geen dekking.
 3. Geen uitkering bij faillissement of
  Bij schade keert de verzekeraar uit aan de aannemer. Verkeert het bedrijf in surseance of is deze failliet, dan zal de aannemer de schadepenningen niet aan u kunnen voldoen, omdat hij te veel schulden heeft. Bij een faillissement valt de schade-uitkering in de boedel en bent u een van de schuldeisers.
 4. Dekking voor iedereen?
  Sommige eigenaren doen zelf een deel van de verbouwing, eventueel met hulp van vrijwilligers. Dat is zogenoemd minderwerk in de offerte van de aannemer. Maar zijn die vrijwilligers wel meeverzekerd op de CAR-polis van de aannemer?
 5. Vrije keuze aannemer na schade?
  Soms wil een eigenaar niet verder met een aannemer die een (grove) fout heeft gemaakt. Deze zal niet altijd de verzekeringsuitkering aan u doorbetalen, maar bijvoorbeeld aanbieden het herstelwerk zelf te verrichten en geen nota te sturen. Maar zo krijgt hij door zijn eigen fout wel een extra opdracht (het herstel) op kosten van zijn verzekeraar. Als u zelf een CAR-verzekering heeft afgesloten bepaalt u bij schade zelf welke aannemer u de herstelwerkzaamheden wilt laten uitvoeren.
 6. Hoeveel eigen risico?
  Vaak is het eigen risico op een doorlopende polis van een aannemer hoger dan op een individuele polis. Een eigen risico van € 2.500,00 en hoger komt regelmatig voor.
 7. Welke clausules zijn van toepassing?
  Sommige polissen kennen bijzondere clausules, waar u als klant of opdrachtgever geen kennis van heeft. Bijvoorbeeld dat een aannemer bepaalde zaken vooraf moet melden bij zijn verzekeraar, zoals pulsen bij herstel aan de funderingen. Sluit u zelf niet de CAR-verzekering, dan weet u niet of dat is gebeurd, met het risico dat er geen dekking is bij schade.
 8. Welke werkzaamheden zijn verzekerd?
  Vaak dekt de CAR-verzekering van de aannemer alleen het werk zoals omschreven in zijn polis. Als u werk uitvoert of laat uitvoeren dat niet in het bouwplan staat omschreven en er gaat iets mis, dan zijn de kosten niet te overzien. Met een eigen CAR-verzekering bent u beter beschermd.
 9. Gehele of gedeeltelijk project verzekerd?
  Als u te maken heeft met meerdere onderaannemers, doet u er verstandig aan de CAR-verzekering zelf af te sluiten. Regel een verzekering voor het gehele project, met inbegrip van het werk van de verschillende ondernemers. Dan bent u volledig verzekerd zonder hiaten.
 10. Wie is aansprakelijk?
  Het wordt aangeraden om zelf een CAR-verzekering te als er een kans is dat de werkzaamheden schade aan omwonenden kan toebrengen. Bij schade wordt de claim ingediend bij de eigenaar van het pand of de opdrachtgever van het bouwproject.

Aanbeveling CAR-verzekering

Bij een restauratie of verbouwing is het van groot belang dat u zelf een CAR-verzekering afsluit. De basispremie van onze CAR-verzekering bedraagt in het algemeen minder dan 0,2 procent van de aanneemsom. U kunt met de aannemer onderhandelen over korting als u de CAR-verzekering afsluit. Immers is de (onder)aannemer of restaurateur zelf ook verzekerd via uw CAR-verzekering.

Belangrijke aandachtspunten bij uw CAR-verzekering

Het is niet alleen belangrijk dat u zelf uw CAR-verzekering afsluit. Er zijn meer belangrijke aandachtspunten. We zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

Administratie leveringsdocumenten

Zorg ervoor dat u bij aflevering van materialen tekent voor ontvangst en vraag om een kopie van het leveringsdocument, of laat dit door de partijen op een juiste manier administreren. In geval van schade is het van belang dat kan worden aangetoond hoeveel materiaal op het bouwterrein aanwezig was.

Diefstal

Wijs de aannemers op de voorwaarden van de diefstaldekking op de CAR-verzekering. Verplicht ze aan diezelfde voorwaarden te voldoen en spreek af dat, als ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, het diefstalrisico voor hen is.

Transportrisico

Meestal is het transportrisico naar de bouwplaats niet verzekerd op een CAR-verzekering. Let op bepalingen in de overeenkomsten met uw aannemers waarin staat dat dit risico voor uw rekening komt. Spreek zo nodig expliciet af dat schade aan (bouw)materialen voor rekening en risico is van de aannemer of leverancier, tot het moment dat ze geleverd worden op het bouwterrein.

Zorgvuldigheid

Wijs uw aannemers erop dat de normale zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Spreek bijvoorbeeld af dat bij brandgevaarlijke werkzaamheden de aannemer verplicht is adequate blusmiddelen bij de hand te hebben.

Merkelijke schuld

Merkelijke schuld is uitgesloten van de verzekering. Spreek met de aannemer af dat schade door zijn merkelijke schuld voor zijn rekening en risico is. Onder merkelijke schuld wordt verstaan dat de veroorzaker van de schade redelijkerwijs had moeten weten dat door zijn doen of nalaten er schade zou ontstaan.

Tip: Leg Afspraken vast

Om ervoor te zorgen dat de afspraken tussen u en uw aannemers met betrekking tot de CAR-verzekering duidelijk zijn en niet voor verrassingen achteraf zorgen, raden wij u verder het onderstaande aan:

Ondertekenen polis en verzekeringsvoorwaarden

Laat een kopie van de polis en verzekeringsvoorwaarden van de CAR-verzekering door alle aannemers paraferen (op alle pagina’s) en ondertekenen. Bewaar deze geparafeerde en ondertekende versie bij uw polis en bijbehorende documenten. Op deze manier kunt u altijd aantonen dat de aannemer op de hoogte was van alle voorwaarden waaraan voldaan dient te worden onder de door u gesloten verzekering.

Vergelijk voorwaarden

Voordat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de aannemer, of andere overeenkomsten sluit met de aannemer, is het van belang deze te (laten) vergelijken met de polis en de verzekeringsvoorwaarden van de CAR-verzekering. Verschillen tussen deze twee kunnen betekenen dat u het risico loopt dat schade in bepaalde gevallen voor uw rekening komt terwijl u ervan uitging dat deze schade niet voor uw rekening zou komen. Door hier goede afspraken over te maken met de aannemer, kunt u dit voorkomen.