Particuliere CAR-verzekering


Aanvraag

Met de particuliere CAR-verzekering verzekert u de risico’s van het bouwen of het verbouwen van uw woning. Gaat er wat mis, dan vergoedt de CAR-verzekering de gedekte schade.

Aanvraag

Aanvraag CAR verzekering voor particulieren

Advies CAR-verzekering

Wenst u advies over de dekking of de samenstelling van uw verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Bemiddeling CAR-verzekering

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zorgen wij voor verdere afwikkeling. Vaak kan de verzekeraar op korte termijn de polis afgeven. Mocht uw aanvraag niet op basis van de standaarddekking afgewikkeld kunnen worden, dan ontvangt u eerst een vrijblijvende maatwerkofferte voor een volledige CAR-verzekering, welke u naar keuze kunt accepteren.

Dekking

Wat is gedekt met de CAR-verzekering voor particulieren?

Waarom een CAR-verzekering voor particulieren?

Een woonhuis in aan- of verbouw (bijvoorbeeld de aanbouw van een garage of serre) staat bloot aan diverse risico’s. Vaak zijn dat risico’s die niet gedekt zijn onder uw particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.

Een paar voorbeelden:

 • Stormschade aan de half afgebouwde extra bovenverdieping.
 • Diefstal van bouwmaterialen.
 • Waterschade aan de nieuwe parketvloer of aan het stucwerk door een lekkende cv-installatie.
 • Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd wordt, breekt.
 • Scheuren in de muren van de eigen woning of die van uw buren door hei- of graafwerkzaamheden.
 • Bij de opbouw van een steiger veroorzaakt u schade aan de auto van de buren.

U heeft ook dekking bij het inschakelen van een aannemer

Vaak heeft een aannemer al een bouwverzekering (ook wel CAR-verzekering genoemd) afgesloten. Toch kan het voor u verstandig zijn om zelf een CAR-verzekering voor particulieren af te sluiten.

De voordelen:

 • Alle partijen die in uw opdracht werken, zijn meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan de loodgieter, elektricien of de keukeninstallateur.
 • De CAR-verzekering voor particulieren dekt ook de werkzaamheden die u zelf aan (delen van) het bouwproject uitvoert.
 • U bent zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces. U bent niet afhankelijk van de verzekering van de aannemer.
 • U bent er zeker van dat de premie is betaald. 

U kiest de dekking die bij u past

De CAR-verzekering voor particulieren biedt een ruime dekking tegen schade als gevolg van beschadiging of diefstal tijdens de bouw. U verzekert minimaal de rubrieken I en II.

I Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

II Secundaire aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan anderen (bijvoorbeeld schade bij de buren) veroorzaakt door de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden. Alleen schade aan personen en schade aan zaken is gedekt. Belangrijk is dat andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan, zoals uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) van de uitvoerende aannemer(s) of onderaannemer(s).

Soms uitsluiting secundaire aansprakelijkheid

Voor Rubriek 2: Secundaire aansprakelijkheid kunnen verzekeraars een uitsluiting voor (hoofd)aannemers hanteren. Deze uitsluiting is vaak van toepassing als het gaat om risicovolle werkzaamheden:

 • (paal)funderingswerkzaamheden
 • bron-/diepwellbemaling
 • plaatsen/verwijderen van damwanden
 • funderingsherstel
 • kelderbouw
 • bouw van een zwembad

Het is voor de particuliere opdrachtgever van belang dat de hoofd- en onderaannemers zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebben afgesloten. Immers geldt als hoofdregel dat alleen degene die de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt daarvoor aansprakelijk kan zijn. De opdrachtgever heeft in de meeste gevallen slechts opdracht gegeven aan de aannemer en dus de schade niet zelf veroorzaakt. In dat geval is de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een omliggend pand.

De opdrachtgever kan eventueel wel aansprakelijk zijn, wanneer de opdrachtgever bij het geven van de opdracht al onrechtmatig heeft gehandeld. Dit kan het geval zijn als de opdrachtgever een bepaalde ondeugdelijke werkwijze heeft voorgeschreven, welke de schade heeft veroorzaakt. Hierbij geldt dat een professionele opdrachtgever eerder aansprakelijk zal zijn dan een particuliere opdrachtgever, omdat van de professionele partij meer kennis van zaken verwacht mag worden.

De (hoofd)aannemers doen er verstandig aan in alle opzichten zorgvuldig te werk te gaan en rekening te houden met alle omstandigheden. Zo kan aansprakelijkheid worden voorkomen.

III Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

IV Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Werkmaterieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking. 

Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. Wij vergoeden maximaal € 1.250,00 per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Wij vergoeden geen boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Let op:

De CAR-verzekering voor particulieren biedt geen mogelijkheden voor:

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar om inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Wilt u een uitgebreidere CAR-verzekering?

Als u uw bouwproject volledig wilt verzekeren, dan kunt u ook kiezen voor onze Tijdelijke CAR-verzekering. Dit is een volledige CAR-verzekering met 6 rubrieken, waaronder dekking tijdens transport. Deze complete aflopende CAR-verzekering kan ook door particulieren worden afgesloten! Klik hier voor meer informatie.

Premie

Wat kost de CAR-verzekering voor particulieren?

De premie is éénmalig en geldig voor bouwwerken met een bouwsom tot € 500.000,00 en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden.

Maatwerkofferte CAR-verzekering voor particulieren

Gebruik het formulier Tijdelijke CAR-verzekering voor een maatwerk offerte als:

 • De bouwsom hoger is dan € 500.000,00
 • De bouwtermijn langer is dan 12 maanden

Voorbehoud

Premie gelden onder voorbehoud van acceptatie, eventuele inspectie en (wets-)wijzigingen. Premies en voorwaarden kunnen door de maatschappij worden aangepast. 

Minimumpremies

Alle genoemde premiebedragen zijn minimumpremies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden, vindt er geen premierestitutie plaats. 

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 500,00. Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de particuliere CAR-verzekering dient hierbij als grondslag.

Tips

Tips CAR-verzekering

Wie sluit de CAR-verzekering af?

De laatste jaren zien wij opdrachtgevers steeds vaker zelf de CAR-verzekering afsluiten. De volgende overwegingen zijn volgens ons van belang:

 • Zelf dekking bepalen, onafhankelijk van de CAR-polis van de aannemer
 • Vooraf zekerheid omtrent dekking voor nevenaannemer(s) en onderaannemer(s)
 • Onafhankelijke vergelijking van dekking, polisvoorwaarden en premie
 • Beperking kosten CAR-verzekering, geen opslag van de aannemer
 • Uitsluiting betalingsrisico of faillissementsrisico aannemer
 • Rechtstreekse schade-uitkering aan verzekeringnemer

Transportrisico

Vaak is het transportrisico naar de bouwplaats niet of beperkt verzekerd op een CAR-verzekering. Wij adviseren u op te letten op de bepalingen in de overeenkomsten met uw aannemer(s) of leverancier(s), waarin staat dat het transportrisico voor uw rekening komt. Maak duidelijke afspraken dat schade aan (bouw)materialen voor rekening en risico is van de aannemer of leverancier zijn, tot het moment dat ze geleverd worden op het bouwterrein.

Wijs aannemers op de (polis)voorwaarden van de diefstaldekking op de CAR-verzekering en eventuele extra clausules. Verplicht ze aan diezelfde voorwaarden te voldoen en spreek af dat, als ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, het diefstalrisico voor hen is.

Ontvangstbevestiging

Zorg ervoor dat u bij aflevering van materialen tekent voor ontvangst en vraag om een kopie van het leveringsdocument of laat dit door de partijen op een juiste manier administreren. In geval van schade is het van belang dat kan worden aangetoond hoeveel materiaal op het bouwterrein aanwezig was.

Zorgvuldigheid

Wijs uw aannemers erop dat de normale zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Spreek bijvoorbeeld af dat bij brandgevaarlijke werkzaamheden de aannemer verplicht is adequate blusmiddelen bij de hand te hebben.

Merkelijke schuld

Merkelijke schuld is uitgesloten van de verzekering. Spreek met de aannemer af dat schade door zijn merkelijke schuld voor zijn rekening en risico is. Onder merkelijke schuld wordt verstaan dat de veroorzaker van de schade redelijkerwijs had moeten weten dat door zijn doen of nalaten er schade zou ontstaan.

CAR-verzekering aanhechten bij overeenkomst aannemer

Om ervoor te zorgen dat de afspraken tussen u en uw aannemer(s) met betrekking tot de CAR-verzekering duidelijk zijn en niet voor verrassingen achteraf zorgen, raden wij u verder het volgende aan:

Laat een kopie van de polis en verzekeringsvoorwaarden van de CAR verzekering door alle aannemers paraferen (op alle pagina’s) en ondertekenen. Bewaar deze geparafeerde en ondertekende versie bij uw polisbescheiden. Op deze manier kunt u aantonen dat de aannemer op de hoogte is van alle voorwaarden waaraan voldaan dient te worden onder de door u gesloten CAR-verzekering.

Vergelijking leveringsvoorwaarden en polisvoorwaarden

Voordat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de aannemer, of andere overeenkomsten sluit met de aannemer, is het van belang deze te vergelijken met de polis en de verzekeringsvoorwaarden van de CAR verzekering. Verschillen tussen deze twee kunnen betekenen dat u het risico loopt dat schade in bepaalde gevallen voor uw rekening komt terwijl u ervan uitging dat deze schade niet voor uw rekening zou komen. Door hier goede afspraken over te maken met de aannemer, kunt u dit voorkomen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn

Afwijkende afspraak?

Als u afspraken maakt die afwijken van andere overeenkomsten, verwijs dan naar de bepaling en de overeenkomst waarvan u afwijkt en bepaal uitdrukkelijk dat de afwijkende afspraak voor gaat.

Verslaglegging

Leg alle afspraken bij voorkeur schriftelijk vast. Er kunnen grote belangen in het spel zijn.

Voorbehoud

Genoemde aanbevelingen zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en niet toepasbaar op elke situatie. U kunt geen rechten ontlenen aan onze tips. Het is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Vooropname

Opname door Bouwkundige

Waarom een bouwkundige opname?

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims door een bouwkundige opname. Bij bouwactiviteiten die trillingen en/of zettingen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.

Wie is aansprakelijk?

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject zijn doorgaans aansprakelijk voor de eventuele schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Het beoordelen van de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten.

Een onafhankelijke vastlegging van de aanwezige gebreken aan de belendingen door middel van bouwkundige vooropname voorafgaand aan de bouwactiviteiten stelt partijen in staat de eventuele schade exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen. De opname experts zorgen voor een preventieve werking op het melden van klachten/claims en beoordelen eventuele schadeclaims op hun juistheid.

Omgevingsanalyse

Inventarisatie van de mogelijke invloed en schaderisico’s bij bouw- en sloopwerkzaamheden en infrastructurele werken. Hieruit volgt een advies voor een bouwkundige opname aangevuld met hoogte- en trillingsmetingen. Indien gewenst wordt een gedetailleerd monitoringsplan verzorgd.

Vooropname

Voordat risicovolle werkzaamheden aanvangen eisen veel opdrachtgevers en/of verzekeraars (CAR- verzekering) dat de bouwkundige staat van risico-objecten wordt vastgelegd, zodat eventuele schade kan worden vastgesteld of onterechte claims onderbouwd kunnen worden afgewezen.

Tijdens de vooropname of nulmeting worden vòòr aanvang van de bouwactiviteiten de bouwkundige gebreken aan de belendende bebouwing vastgelegd. De geconstateerde gebreken worden nauwkeurig beschreven en waar nodig fotografisch (digitaal) vastgelegd.

In sommige situaties adviseren de bouwkundige experts u om ook tijdens de bouw een bouwkundige tussen- opname te laten uitvoeren. Bij eventuele claims verrichten zij desgewenst een na-opname en kunnen zij de gehele schadeafhandeling verzorgen.

Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het voor- opnamerapport inclusief beeldmateriaal gedeponeerd worden bij de notaris, hiervan wordt een akte van depot opgemaakt. De experts adviseren u graag over de omvang van de opname en de gewenste rapportagevorm.

Hoogtemeting

In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt tijdens de nulmeting de positie van het pand nauwkeurig vastgelegd.

De aangebrachte meetbouten worden door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte ingemeten ten opzicht van het gecorrigeerde NAP stelsel of een ander geschikt vast punt buiten het risicogebied.

Met deze nulmeting heeft u een instrument in huis dat discussies bij schadeclaims voorkomt. Om eventuele zettingen te monitoren worden er herhalingsmetingen / deformatiemetingen uitgevoerd. Graag adviseren de bouwkundige experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Trillingsmeting

Mogelijk kunnen door de uit te voeren werkzaamheden risicobepalende trillingen optreden. Om te bepalen of vastgestelde grenswaarden worden overschreden, kunnen de trillingen worden geregistreerd, geanalyseerd en wordt een eventuele actie geïnitieerd.

De metingen worden uitgevoerd conform SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

 • deel A: Schade aan gebouwen
 • deel B: Hinder voor personen in gebouwen
 • deel C: Storing aan apparatuur

Graag adviseren de experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Scheurmetingen

Bij bouw- of sloopactiviteiten in de nabijheid van belendingen waar scheurvorming reeds aanwezig is kan door het vooraf plaatsen van één of meerdere scheurmeters veel discussie worden voorkomen. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over aanwezige scheurvormingen en het regelmatig aflezen van deze scheurmeters kunnen eventuele bewegingen van de scheuren worden gemonitord.

Klacht en claimregistratie

De registratie van klachten en claims en de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims kan het bouwkundigburo geheel voor u verzorgen. De ontvangen claims worden geregistreerd en in behandeling genomen, de expert beoordeeld de claim door een na-opname en stelt de eventuele schade vast, maakt indien noodzakelijk een globale raming van de herstelkosten en rapporteert aan de opdrachtgever zijn bevindingen, zo nodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade en inclusief een advies over de verdere afhandeling van de claim.

Bron: KakesWaal, 075-6161615

Voordelen

Wat zijn de voordelen van de Construction All Risk (CAR) verzekering voor particulieren?

 • Dekking van het bouwwerk én van aansprakelijkheid
 • Deze verzekering biedt de hypotheekverstrekker meer zekerheid over het onderpand
 • U kunt deze verzekering bij nieuwbouw als voorbereiding en bij verbouwing als aanvulling op een (voor huiseigenaren verplichte) opstalverzekering afsluiten.
 • Als de onderhoudstermijn in bestek of aannemingsovereenkomst is opgenomen, kan deze worden meeverzekerd.
 • Tot een bouwsom van € 500.000 en een bouwtermijn van 12 maanden snel en eenvoudig online af te sluiten.
 • Meeverzekeren van heiwerkzaamheden is mogelijk, in bepaalde gevallen zijn deze zelfs standaard zonder premietoeslag meeverzekerd.
 • Meeverzekeren van extra huisvestingskosten in verband met vertraging in het project door een gedekte schade, is mogelijk.
 • Onze extra snelle schadeafhandeling zorgt voor continuïteit van uw bouwproject.

Meer informatie over de CAR-verzekering voor particulieren

Bent u geïnteresseerd in een particulier CAR Verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en persoonlijk polisbeheer. Zo weet u zeker dat er rekening wordt gehouden met uw wensen bij de opmaak en samenstelling van uw CAR- verzekering voor particulieren.