Doorlopende CAR-verzekering


Offerte Doorlopende CAR-verzekering

Met de doorlopende CAR-verzekering bent u verzekerd tijdens bouw- of verbouwwerkzaamheden en bij diefstal van installatie- en bouwmateriaal. De doorlopende CAR-verzekering geldt voor al uw projecten in Nederland, België en Duitsland en biedt dekking voor de meest voorkomende (bouw-)risico’s.

Aanvraag

Aanvraag doorlopende CAR-verzekering

Wilt u uw bouw-, installatie- en montagewerkzaamheden zonder zorgen verzekeren? Vraag dan een doorlopende CAR-verzekering aan!

Dekking

Dekking doorlopende CAR-verzekering

Wanneer sluit u een doorlopende CAR- en Montageverzekering?

Bent u opdrachtgever of opdrachtnemer van een (ver)bouwproject? Dan kunt u voor alle projecten en werken deze doorlopende verzekering afsluiten. Denk hierbij aan infrastructuur, civiele werken, burgerlijke en utiliteitsbouw, duurzame energie, maar ook ontwerp, constructie en bouw van bijvoorbeeld offshore en onshore windturbines en zonnepanelen.

Wat is verzekerd met de doorlopende CAR-verzekering?

Met de CAR-verzekering verzekert u zich u zich tegen schade tijdens bouwprojecten. Deze verzekering vergoedt bijvoorbeeld de volgende schade aan het project:

 • Brandschade
 • Stormschade
 • Schade door diefstal
 • Schade door vandalisme
 • Schade door ontwerpfouten
 • Schade door constructiefouten
 • Schade door materiaalfouten

U kunt de volgende zaken meeverzekeren:

 • Aansprakelijkheid
 • Schade aan eigendommen van de opdrachtgever
 • Schade aan hulpmateriaal zoals steigers, bouwketen, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen
 • Schade aan eigendommen van personeel en directie
 • Schade tijdens transport van onderdelen
 • Bedrijfsschade van de opdrachtgever

Wat is niet verzekerd?

Er zijn een aantal zaken die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld:

 • Opzet
 • Molestschade
 • Asbestschade
 • Bedrijfsschade
 • Kosten van verbeteringen (indien bij herstelschade wordt gekozen voor betere materialen, ontwerp dan zijn de meerkosten niet verzekerd)
 • Normale slijtage
 • Herlevering van bouwcomponenten die moeten worden vervangen doordat ze een gebrek hebben als ze arriveren op het bouwterrein
 • Schade ontstaan voor of na de verzekerde termijn.

Onderhoudstermijn

Standaard is de onderhoudstermijn meeverzekerd die in de aannemingsovereenkomst is vastgelegd, tot maximaal 12 maanden. U kunt een langere onderhoudstermijn meeverzekeren

Dit is geen volledige beschrijving van de dekking. Wat er precies verzekerd wordt leest u in de polisvoorwaarden.

Premie

Wat kost de doorlopende CAR-verzekering?

De CAR-verzekering is vaak maatwerk. Het is daarom niet altijd mogelijk om een standaardpremie te noemen. De premie hangt af van factoren als:

 • Soort bedrijf;
 • Soort projecten.

Voor veel losse projecten in de burgerlijke en utiliteitsbouw  kunnen we direct de premie offreren. Voor bepaalde risico’s en grotere projecten bieden wij een maatwerk-oplossing.

Voorbehoud:

Bovenstaande informatie geldt onder voorbehoud van acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen.

Let op:

Bovenop alle berekende premies betaald u 21% assurantiebelasting.

Vooropname

Opname door bouwkundige

Waarom een bouwkundige opname?

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims door een bouwkundige opname. Bij bouwactiviteiten die trillingen en/of zettingen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.

Wie is aansprakelijk?

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject zijn doorgaans aansprakelijk voor de eventuele schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Het beoordelen van de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten.

Een onafhankelijke vastlegging van de aanwezige gebreken aan de belendingen door middel van bouwkundige vooropname voorafgaand aan de bouwactiviteiten stelt partijen in staat de eventuele schade exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen. De opname experts zorgen voor een preventieve werking op het melden van klachten/claims en beoordelen eventuele schadeclaims op hun juistheid.

Omgevingsanalyse

Inventarisatie van de mogelijke invloed en schaderisico’s bij bouw- en sloopwerkzaamheden en infrastructurele werken. Hieruit volgt een advies voor een bouwkundige opname aangevuld met hoogte- en trillingsmetingen. Indien gewenst wordt een gedetailleerd monitoringsplan verzorgd.

Vooropname

Voordat risicovolle werkzaamheden aanvangen eisen veel opdrachtgevers en/of verzekeraars (CAR- verzekering) dat de bouwkundige staat van risico-objecten wordt vastgelegd, zodat eventuele schade kan worden vastgesteld of onterechte claims onderbouwd kunnen worden afgewezen.

Tijdens de vooropname of nulmeting worden vòòr aanvang van de bouwactiviteiten de bouwkundige gebreken aan de belendende bebouwing vastgelegd. De geconstateerde gebreken worden nauwkeurig beschreven en waar nodig fotografisch (digitaal) vastgelegd.

In sommige situaties adviseren de bouwkundige experts u om ook tijdens de bouw een bouwkundige tussen- opname te laten uitvoeren. Bij eventuele claims verrichten zij desgewenst een na-opname en kunnen zij de gehele schadeafhandeling verzorgen.

Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het voor- opnamerapport inclusief beeldmateriaal gedeponeerd worden bij de notaris, hiervan wordt een akte van depot opgemaakt. De experts adviseren u graag over de omvang van de opname en de gewenste rapportagevorm.

Hoogtemeting

In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt tijdens de nulmeting de positie van het pand nauwkeurig vastgelegd.

De aangebrachte meetbouten worden door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte ingemeten ten opzicht van het gecorrigeerde NAP stelsel of een ander geschikt vast punt buiten het risicogebied.

Met deze nulmeting heeft u een instrument in huis dat discussies bij schadeclaims voorkomt. Om eventuele zettingen te monitoren worden er herhalingsmetingen / deformatiemetingen uitgevoerd. Graag adviseren de bouwkundige experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Trillingsmeting

Mogelijk kunnen door de uit te voeren werkzaamheden risicobepalende trillingen optreden. Om te bepalen of vastgestelde grenswaarden worden overschreden, kunnen de trillingen worden geregistreerd, geanalyseerd en wordt een eventuele actie geïnitieerd.

De metingen worden uitgevoerd conform SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

 • deel A: Schade aan gebouwen
 • deel B: Hinder voor personen in gebouwen
 • deel C: Storing aan apparatuur

Graag adviseren de experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Scheurmetingen

Bij bouw- of sloopactiviteiten in de nabijheid van belendingen waar scheurvorming reeds aanwezig is kan door het vooraf plaatsen van één of meerdere scheurmeters veel discussie worden voorkomen. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over aanwezige scheurvormingen en het regelmatig aflezen van deze scheurmeters kunnen eventuele bewegingen van de scheuren worden gemonitord.

Klacht en claimregistratie

De registratie van klachten en claims en de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims kan het bouwkundigburo geheel voor u verzorgen. De ontvangen claims worden geregistreerd en in behandeling genomen, de expert beoordeeld de claim door een na-opname en stelt de eventuele schade vast, maakt indien noodzakelijk een globale raming van de herstelkosten en rapporteert aan de opdrachtgever zijn bevindingen, zo nodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade en inclusief een advies over de verdere afhandeling van de claim.

Bron: KakesWaal, 075-6161615

Voordelen

Wat zijn de voordelen van de doorlopende CAR-verzekering?

 • Altijd dekking voor uw werkzaamheden
 • Uitgebreide dekking bij schade tijdens een bouwproject
 • Uw bouwplaats en alle betrokkenen bij het project zijn verzekerd
 • 24-uurs schadeservice en rechtstreeks contact met onze specialisten
 • Snelle schadeafhandeling en betaling

Meer informatie over de doorlopende CAR-verzekering

Wilt u een doorlopende CAR-Verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en persoonlijk polisbeheer. Zo weet u zeker dat er rekening wordt gehouden met uw wensen bij de opmaak en samenstelling van uw doorlopende CAR-verzekering.