Doorlopende CAR verzekering ZZP


Door de groei van het aantal ZZP-ers in de bouw hebben verzekeraars speciale CAR-verzekeringen voor zelfstandigen zonder personeel ontwikkeld. Een CAR-verzekering ZZP biedt dekking voor zowel uw werkzaamheden als aannemer of onderaannemer. U kunt online uw premie berekenen, een offerte samenstellen of direct de CAR-verzekering aanvragen.

Dekking

Waarom een CAR-verzekering voor een hoofd- of onderaannemer?

De meeste bedrijven en zzp-ers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten, maar deze verzekering dekt niet de schade aan het bouwwerk of de gebruikte materialen of gereedschappen.

Constructie all risk verzekering

Speciaal voor schade aan het bouwwerk en de gebruikte (hulp)middelen is de constructie all risk verzekering ontwikkeld. Door het afsluiten van de CAR-verzekering voor ZZP-ers zorgt u voor een dekking voor al uw werkzaamheden. De laatste jaren zien verschuift de aansprakelijkheid van de bouwrisico’s, gelukkig kunt u de CAR verzekering afsluiten zowel als hoofd- en als onderaannemer. U bent dan altijd zeker van dekking.

Tip!

Let goed op de voorwaarden van de (onder)aannemingsovereenkomst!

Voor wie is de CAR-verzekering ZZP?

Beroepenlijst
Aannemersbedrijf Burgerlijke en Utiliteitsbouw
Dakdekkerbedrijf Burgerlijke en Utiliteitsbouw
Dakdekkerbedrijf (Burgerlijke en Utiliteitsbouw,
geen brandgevaarlijke werkzaamheden)
Klussenbedrijf Burgerlijke en Utiliteitsbouw
Timmerbedrijf

Welke dekking biedt de CAR-verzekering ZZP?

De CAR-verzekering voor ZZP-ers bestaat uit maximaal 5 rubrieken:

 • Rubriek 1: Het werk (altijd verzekerd)
  Dekking per project tot maximaal € 50.000,00
 • Rubriek 2: Bestaande eigendommen (altijd verzekerd)
  Dekking tot maximaal € 50.000,00
 • Rubriek 3: Hulpmateriaal (altijd verzekerd)
  Dekking tot maximaal € 10.000,00
 • Rubriek 4: eigendommen van directie/personeel (altijd verzekerd)
  Dekking tot maximaal € 10.000,00
 • Rubriek 5: schade tijdens transport (Verzekerd naar keuze)
  Dekking tot maximaal € 10.000,00

Eigen risico

Voor het standaard eigen risico kunt u kiezen tussen uit de volgende bedragen per gebeurtenis:

 • € 125,00, € 250,00, € 500,00 of € 1.0000,00. De hoogte van uw gekozen eigen risico bepaalt voor een deel uw premie voor de CAR-verzekering
 • Er geldt een eigen risico van €1.000,00 voor diefstal, vandalisme, storm, constructief aanpassen van dragende constructies, in de bodem brengen of verwijderen van (damwand)constructies en paalfunderingswerkzaamheden en bron- en/of spannings- en/of retourbemaling.

Bovenstaande productinformatie geldt onder voorbehoud van acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen. Voor een complete beschrijving van de dekkingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Vooropname

Opname door Bouwkundige

Waarom een bouwkundige opname?

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims door een bouwkundige opname. Bij bouwactiviteiten die trillingen en/of zettingen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.

Wie is aansprakelijk?

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject zijn doorgaans aansprakelijk voor de eventuele schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Het beoordelen van de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten.

Een onafhankelijke vastlegging van de aanwezige gebreken aan de belendingen door middel van bouwkundige vooropname voorafgaand aan de bouwactiviteiten stelt partijen in staat de eventuele schade exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen. De opname experts zorgen voor een preventieve werking op het melden van klachten/claims en beoordelen eventuele schadeclaims op hun juistheid.

Omgevingsanalyse

Inventarisatie van de mogelijke invloed en schaderisico’s bij bouw- en sloopwerkzaamheden en infrastructurele werken. Hieruit volgt een advies voor een bouwkundige opname aangevuld met hoogte- en trillingsmetingen. Indien gewenst wordt een gedetailleerd monitoringsplan verzorgd.

Vooropname

Voordat risicovolle werkzaamheden aanvangen eisen veel opdrachtgevers en/of verzekeraars (CAR- verzekering) dat de bouwkundige staat van risico-objecten wordt vastgelegd, zodat eventuele schade kan worden vastgesteld of onterechte claims onderbouwd kunnen worden afgewezen.

Tijdens de vooropname of nulmeting worden vòòr aanvang van de bouwactiviteiten de bouwkundige gebreken aan de belendende bebouwing vastgelegd. De geconstateerde gebreken worden nauwkeurig beschreven en waar nodig fotografisch (digitaal) vastgelegd.

In sommige situaties adviseren de bouwkundige experts u om ook tijdens de bouw een bouwkundige tussen- opname te laten uitvoeren. Bij eventuele claims verrichten zij desgewenst een na-opname en kunnen zij de gehele schadeafhandeling verzorgen.

Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het voor- opnamerapport inclusief beeldmateriaal gedeponeerd worden bij de notaris, hiervan wordt een akte van depot opgemaakt. De experts adviseren u graag over de omvang van de opname en de gewenste rapportagevorm.

Hoogtemeting

In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt tijdens de nulmeting de positie van het pand nauwkeurig vastgelegd.

De aangebrachte meetbouten worden door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte ingemeten ten opzicht van het gecorrigeerde NAP stelsel of een ander geschikt vast punt buiten het risicogebied.

Met deze nulmeting heeft u een instrument in huis dat discussies bij schadeclaims voorkomt. Om eventuele zettingen te monitoren worden er herhalingsmetingen / deformatiemetingen uitgevoerd. Graag adviseren de bouwkundige experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Trillingsmeting

Mogelijk kunnen door de uit te voeren werkzaamheden risicobepalende trillingen optreden. Om te bepalen of vastgestelde grenswaarden worden overschreden, kunnen de trillingen worden geregistreerd, geanalyseerd en wordt een eventuele actie geïnitieerd.

De metingen worden uitgevoerd conform SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

 • deel A: Schade aan gebouwen
 • deel B: Hinder voor personen in gebouwen
 • deel C: Storing aan apparatuur

Graag adviseren de experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Scheurmetingen

Bij bouw- of sloopactiviteiten in de nabijheid van belendingen waar scheurvorming reeds aanwezig is kan door het vooraf plaatsen van één of meerdere scheurmeters veel discussie worden voorkomen. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over aanwezige scheurvormingen en het regelmatig aflezen van deze scheurmeters kunnen eventuele bewegingen van de scheuren worden gemonitord.

Klacht en claimregistratie

De registratie van klachten en claims en de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims kan het bouwkundigburo geheel voor u verzorgen. De ontvangen claims worden geregistreerd en in behandeling genomen, de expert beoordeeld de claim door een na-opname en stelt de eventuele schade vast, maakt indien noodzakelijk een globale raming van de herstelkosten en rapporteert aan de opdrachtgever zijn bevindingen, zo nodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade en inclusief een advies over de verdere afhandeling van de claim.

Bron: KakesWaal, 075-6161615

Meer weten over de CAR-verzekering voor ZZP-ers?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de CAR-verzekering voor ZZP-ers? Neem dan contact met ons en bel 072-5642669 of mail uw vraag aan info@carverzekeringdirect.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en persoonlijk polisbeheer. Zo weet u zeker dat er rekening wordt gehouden met uw wensen bij de opmaak en samenstelling van uw doorlopende CAR-verzekering ZZP.